0.00 PLN
0

Regulamin

PRODUCENT

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Visanti działający pod adresem https://www.visanti.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Visanti Sp. z o.o., ul. Warszawska 30, 25-312 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,X  Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059892, kapitał 50.000,00 PLN, nr NIP: 959-15-00-146, zwaną w niniejszym regulaminie „Visanti”.

 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://www.visanti.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Visanti;

  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

  4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Visanti skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

  6. Newsletter – gazetka elektroniczna wydawana przez Visanti, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;

  7. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

  8. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

  9. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

§ 2 Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.visanti.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób dostawy i płatności za zamówienie.

 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

  1. zamawiany towar, który jest wolny od wad;

  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar;

  3. sposób dostawy;

  4. sposób płatności.

 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku „Wyślij zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Visanti umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 4. Na adres email wskazany podczas zamówienia lub rejestracji Visanti wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

 5. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

§ 3. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://www.visanti.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie https://www.visanti.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §4).

 5. Visanti zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej https://www.visanti.pl.

§ 4. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

  1. gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;

  2. przelewem elektronicznym,

  3. zwykłym przelewem na rachunek bankowy

 2. Visanti umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą system oferowanego przez PayU.

 3. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej UPS United Parcel Service z siedzibą w Warszawie.

 5. Koszt dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub InPost jest bezpłatny niezależnie od kwoty zamówienia.

 6. Koszt dostawy za pośrednictwem firmy spedycyjnej UPS jest bezpłatny przy zamówieniu powyżej kwoty 300zł, zaś za zamówienia do kwoty 300zł naliczany jest koszt dostawy w kwocie 19zł przy płatności przelewem, kartą płatniczą, kartą kredytową lub płatnością online, lub 25zł przy płatności za pobraniem (przy odbiorze). 

 7. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Visanti mailowo, na adres: online@visanti.pl lub telefonicznie, na numer: 041 362-60-43 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie siedmiu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.

 4. Jeżeli Visanti nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie siedmiu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

   

§ 6. Wymiana towaru

 1. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Zamówienie złożyć należy bezpośrednio na stronie www.visanti.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

 2. Numer nowego zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Klient wskazać musi na formularzu wymiany/zwrotu w stosownej rubryce. Podlegający wymianie towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany i dowodem zakupu należy przesłać do Visanti na adres: Visanti Sp. z o.o., ul. Warszawska 30, 25-312 Kielce, z dopiskiem: "WYMIANA VISANTI E-SKLEP".

 3. Visanti realizuje wymianę wyłącznie jednokrotnie w terminie 7 dni od daty doręczenia Towaru objętego umową wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany.

 4. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od Towaru wymienianego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany Klientowi w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku gdy rachunek bankowy Visanti nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia wymiana nie zostanie zrealizowana.

 5. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od wymienianego, Visanti w terminie 7 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany w Formularzu Wymiany.

 6. Koszt przesłania do Visanti wymienianego towaru pokrywa Klient.

 7. Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Visanti.

§ 7. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

 1. Reklamacje należy składać na adres Visanti Sp. z o.o., ul. Warszawska 30, 25-312 Kielce.

 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Visanti reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

 3. Visanti rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Visanti naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.

 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Visanti, na adres Visanti Sp. z o.o., ul. Warszawska 30, 25-312 Kielce, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: https://www.visanti.pl/moduly/strony informacyjne/UserFiles/18/wzor_oswiadczenie.pdf lub kliknij tutaj aby pobrać 
 3. Udostępnienie przez Visanti wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 4. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres: Visanti Sp. z o.o., ul. Warszawska 30, 25-312 Kielce.

 6. Zwrotowi nie podlega towar wykonany na specjalne zamówienie Klienta.

  7. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Visanti świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta

§ 9. Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.

 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Visanti korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy skontaktować się z Visanti.

 5. Szczegółowe informacje o prywatności danych osobowych i ich przetwarzaniu zawarte są pod linkiem: https://www.visanti.pl/pl/page/17-Polityka-Prywatnosci.html 

§ 10. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
  Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
  Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Visanti w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu pod adresem: https://www.visanti.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 r.
  Sklep weryfikuje twórców opinii o produktach i twórców recenzji sklepu, sprawdzając , czy byli oni faktycznymi klientami sklepu.
  Sklep nie stosuje " manipulowania" wynikami wyszukiwania dodając płatne reklamy w tychże wynikach.

   POLECAMYKONTAKT
41 362 60 43
41 343 22 52
 online@visanti.pl
© Visanti   Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
Aby zapewnić Państwu najlepsza formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności